Handelsbetingelser for Cordulus Road vejrovervågningssystemer

Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) er gældende for aftaler om leverancer af Cordulus Road-systemerne Cordulus Road Advanced og Cordulus Road Standard indgået med:

Cordulus A/S
CVR: 36 39 30 25
Agro Food Park 13 8200 Aarhus N
Telefon: (+45) 71 96 97 76
info@Cordulus.com
(”Cordulus”)

Handelsbetingelser for Cordulus Road vejrovervågningssystemer

1.Terminologi

1.1 I forbindelse med disse handelsbetingelser gælder følgende definitioner:

Abonnement” betyder det eller de abonnement(er), Kunden tegner hos Cordulus.

I forbindelse med disse handelsbetingelser gælder følgende definitioner:

Abonnement” betyder det eller de abonnement(er), Kunden tegner hos Cordulus.

”Den Primære Sæson” betyder levering af målinger af vejrforhold i perioden fra den 15. oktober til den 15. april.

”Den Sekundære Sæson” betyder levering af målinger af vejrforhold i perioden fra den 16. april til den 14. oktober.

”Egeninstallation” betyder at Kunden har fravalgt at tilkøbe installation af Løsningen, og derfor selv forestår opsætning og installation.

”Grundmodulet” betyder den grundpakke med basis sensorer, service, driftskontrol og kalibrering, som Kunden tildeles ved køb af Abonnement.

Kunden” betyder den aftalepart, som indgår aftale med Cordulus om brug af et Cordulus vejrovervågningssystem.

Løsningen” betyder Grundmodulet samt eventuelle tilkøb af sensorer, drift og overvågning af Målestationerne.

Målestationer” betyder den eller de Cordulus-systemer (Cordulus Road Advanced og Cordulus Road Standard), Kunden ønsker at tegne Abonnement på. Målestationen er ejet af Cordulus og tilbageleveres af Kunden til Cordulus ved Abonnementets ophør.

VejVejr” betyder det glatførevarslingssystem, der er udbudt af Vejdirektoratet og som giver adgang til observationer og prognoser fra målestationerne. De lokale vejrmålinger sendes fra Målestationerne til Cordulus, der herefter sender vejrmålingerne til VejrVejr. 

”Vinterman” er et IT-system udbudt af Vejdirektoratet til at støtte driften af vintertjenesten hos kommuner. Cordulus vejrovervågningssystemer skal registreres i systemet. 

2. Grundmodulet

2.1 Cordulus tilbyder Grundmodulet til monitorering af vejrforhold på abonnementsvilkår. Løsningen sikrer overvågning af lokale vejoverfladeforhold på motorveje, offentlige veje, cykelstier m.v. Kunden er berettiget til trække vejrdata ud af Vejrvejr og er berettiget til at anvende dataene i egne eller andre systemer, eksempelvis VejVejr eller lignende systemer, hvorfra Kunden kan oplyses om de lokale vejrforhold. 

2.2 Løsningen består af data, der indsamles i forbindelse med målingerne af de lokale vejrforhold til brug for Kundens beslutninger om iværksættelse af blandt andet vejvintertjenester. Målingerne leveres til Kunden via en eller flere Målestationer, som Kunden lejer på årsabonnement. Målestationen foretager vejrmålinger. De lokale vejrmålinger sendes herefter via GSM-netværket til Cordulus , der videresender vejrmålingerne til VejVejr eller en anden af Cordulus godkendt applikation med API, hvorefter Kunden herigennem oplyses om de lokale vejrdata.

2.3 Kunden bestiller Grundmodulet via bestilling hos Cordulus.

2.4 Grundmodulet for Målestationerne udbydes i tre former:

a) Cordulus Road Advanced er en glatførestation, der skal tilsluttes en fast strømkilde. For Cordulus Road Advanced vil Grundmodulet indeholde luftfugtighedssensor, lufttemperatursensor og beregnet dugpunkt. Herudover kan LUFFT vejsensor, vindsensor og regnsensor tilkøbes. 

b) Cordulus Road Advanced Solar er en glatførestation, der svarer til Cordulus Road Advanced inkl et ekstra solceller modul med tilhørende batterienhed. Der er mulighed for samme tilkøb som for Cordulus Road Advanced.

c) Cordulus Road Standard er en plug-and-play glatførestation med solcelleopladet batteri. Grundmodulet indeholder luftfugtighedssensor, lufttemperatursensor, vejtemperatursensor til nedfræsning i asfalt og beregnet dugpunkt. Herudover kan vindsensor og regnsensor tilkøbes.

Det er Kundens ansvar at sætte sig ind i produktbeskrivelser for den løsning, Kunden ønsker at anvende. 

3. Accessoriske ydelser

3.1 Ved Kundens køb af Grundmodulet leverer Cordulus en eller flere Målestationer, som Kunden lejer via årsabonnement. 

3.2 Som accessorisk ydelse til Løsningen foretager Cordulus løbende driftskontrol af Målestationerne. Driftskontrol omfatter overvågning af både Målestationernes forbindelse og datakvalitet. Cordulus foretager også vedligehold af Målestationen i det omfang, det er nødvendigt i forhold til, om Målestationen kan udtjene sit formål. Dette gælder både udbedring og reparation af eventuelle fejl eller skader ved Målestationen.

3.3 I tilfælde af at udbedring og reparation af eventuelle fejl eller skader ved Målestationen skyldes Kundens mangelfulde eller fejlagtige Egeninstallation, skal Kunden selv betale for udbedring. Hvis fejlen eller skaden ikke skyldes Kundens mangelfulde eller fejlagtige Egeninstallation, dækker Cordulus udgifterne i forbindelse med udbedringen og reparationen heraf. 

3.4 Cordulus gennemfører kontrolmåling af Målestationerne hvert andet år. Kontrolmålingerne dokumenteres i Vejdirektoratets Vinterman-system.

4. Tillægsydelser

4.1 Som tillæg til den Grundmodulet og de accessoriske ydelser, kan Kunden til enhver tid anmode om tilbud på følgende tillægsydelser:

a) Installation af målestationer inkl. integration i VejVejret og Vinterman

b) Fotografering og registrering af skyggebilleder i Vinterman

c) Kontrolmåling og registrering af eventuel kalibrering i tilfælde, hvor Kunden installerer målestationen

d) Flytning af installationen

5. Installation

5.1 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, er Kunden selv ansvarlig for den fysiske montering og installation af Målestationerne.

5.2 Kunden og Cordulus kan dog aftale, at Cordulus står for montering og installation af Målestationerne. I dette tilfælde påhviler det Kunden at udpege et monteringsklart sted for opsætningen.

6. Varighed

6.1 Abonnementet træder i kraft når data er tilgængelig i VejVejr. Såfremt Kunden foretager Egeninstallation træder abonnementet dog senest i kraft 14 dage fra tidspunktet for levering af Målestationen. Abonnementet løber indtil det opsiges i henhold til punkt 15.

7. Kundens forpligtelser

7.1 Kunden er forpligtet til at udvælge lokaliteten til placering af Målestationerne. Herefter er Kunden forpligtet til at klargøre denne lokalitet til opsætning af Målestationerne. Denne forpligtelse kan inkludere rydning af buskads eller anden beplantning, hvor dette er påkrævet, for at Målestationerne kan sættes op.

7.2 Kunden er forpligtet til at lade Cordulus godkende lokaliteten for Målestationernes placering, før Målestationerne sættes op. Cordulus vil godkende lokaliteten, hvis Cordulus finder stedet egnet til opsætning af Målestationerne, hvilket alene afhænger af, eventuel mulighed for tilslutning af strøm, mulighed for placering af solceller, forbindelse til mobilnetværket og adgangsforhold i forbindelse med service.

7.3 Hvis Målestationerne kræver tilslutning til strøm, er Kunden forpligtet til at sikre, at der etableres et elskab, hvor Målestationerne skal tilsluttes, og at der indgås de fornødne aftaler med et elselskab, så Målestationerne kan tilsluttes strøm.

7.4 Ved Kundens Egeninstallation af Målestationerne er Kunden forpligtet til at levere materiale til ansøgning om afspærringer til brug for Cordulus’ fremtidige servicering af Målestationerne. Kunden vil også være forpligtet til at indhente eventuelle nødvendige godkendelser og registreringer før installationen foretages. Kunden er endvidere forpligtet til at foretage første besøg ved udbedring af en identificeret fejl (fx udskiftning af en sensor ved Målestationerne, hvis fejlen er identificeret til at omhandle de sensorer, som er installeret i vej).

7.5 Kunden er forpligtet til at betale for alle eksterne omkostninger, herunder for afspærring, der er påkrævet for, at Cordulus kan foretage kalibreringsbesøg. Cordulus er i besiddelse af eget køretøj med blink til brug for en ordinær afspærring, som Cordulus kan anvende efter behov uden beregning for Kunden.

8. Priser og ændringer

8.1 For de enkelte Løsninger betales en opstartspris, der som udgangspunkt inkluderer en abonnementsperiode på 12 måneder regnet fra førstkommende månedsstart efter opstart. Herefter betales der et abonnement pr. efterfølgende abonnementsperiode på 12 måneder.

8.2 Den til enhver tid gældende prisliste fremgår enten ved (i) fornyelse og forlængelse af Kundens abonnement eller (ii) af den af Kunden senest modtagne faktura. Alle priser er angivet eksklusiv moms.

8.3 Cordulus kan med 1 måneds varsel til starten af næste årlige abonnementsperiode foretage ændringer i abonnementsvilkår herunder priser, Grundmodulets indhold, tilkøbsmuligheder m.v.

8.4 Fortsat brug af Løsningen efter ændring af vilkår udgør accept af de ændrede vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af sådanne vilkår.

8.5 Alle eksternt indkøbte ydelser, som Cordulus anskaffer og som skal betales af Kunden, pålægges af Cordulus et gebyr på 10 %.

9. Betalingsbetingelser

9.1 Fakturaer og anden kommunikation med Kunden fremsendes elektronisk. Det påhviler Kunden til enhver tid at opdatere Kundens kontaktoplysninger og sikre, at de er korrekte.

9.2 Betalingsbetingelser er netto 30 dage. Ved for sen betaling sendes en rykker, og der pålægges rente efter rentelovens regler samt rykkergebyr på 100 DKK.

9.3 Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 14 dage efter første rykker, spærres Kundens adgang til vejrovervågningssystemets data. Adgangen genåbnes først, når alle restancer, inklusive renter og omkostninger er betalt. Cordulus forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling efter spærring af adgangen til data.

10. Ejendomsret, licens og data

10.1 Ejendomsretten til hardware, herunder målestationer og dertilhørende udstyr tilkommer Cordulus. Undtaget er dog eventuelt udstyr, som Kunden eksplicit har tilkøbt, eksempelvis udstyr tilkøbt i forbindelse med installationen.

10.2 Cordulus ejer alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til software, som transmitterer data til Vejvejr eller anden Applikation med API. Kunden har alene en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til softwaren i Abonnementets løbetid.

10.3 Cordulus ejer det indsamlede data, uanset typen. Kunden har alene en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens hertil. Kunden opnår alene adgang til denne data via VejVejr eller en anden af Cordulus godkendt applikation med API.

10.4 Under den i pkt. 10.3 anførte licens må den omtalte data alene anvendes af Kunden til dennes egne, interne formål og må ikke videresælges eller integreres i løsninger, der sælges eller sælges adgang til, eller på anden vis stilles til tredjemands disposition.

11. Servicemål

11.1 Følgende servicemål for Corduluss svar-, reaktions- og oppetid er gældende i det tilfælde, hvor der opstår fejl på en Målestationerne og fejlen medfører, at Kunden afskæres fra at kunne anvende målingerne til at indsamle data.

11.2 I Den Primære Sæson bestræber Cordulus sig på at have identificeret en fejl på Målestation senest 24 timer efter Kundens anmeldelse af fejlen eller tidspunktet, hvor det er dokumenteret, at fejlen er opstået.

11.3 I Den Primære Sæson bestræber Cordulus sig på, at der fra tidspunktet for identifikation af fejlen går maksimalt 48 timer, indtil der er foretaget en analyse og kategorisering af fejlen.

11.4 I Den primære Sæson bestræber Cordulus sig herefter på, at fejlen udbedres inden 4 arbejdsdage efter, at analysen og kategoriseringen af fejlen er foretaget. Hvis der kræves godkendelse til at foretage afspærring af Målestationerne, vil fristen først løbe fra det tidspunkt hvor godkendt afspærring af Målestationer kan gennemføres.

11.5 Der tages forbehold for længere reaktions- og svartider i tilfælde, hvor udbedring af fejlen kræver særlige reservedele, eller hvor der i øvrigt senere opstår yderligere fejl eller problemer, som ikke fremkom ved den først foretagne analyse af Målestationernes fejl.

11.6 Cordulus tilstræber en oppetid på Cordulus vejovervågningssystemer via VejVejr eller applikationer med API på mindst 99 %, men garanterer ikke herfor. Cordulus tager forbehold for mistet eller langsom dataforbindelse til Målestationerne som følge af skader og defekter eller som følge af generel ustabilitet eller afbrudt dataforbindelse. Cordulus tager ligeledes forbehold for det tilfælde, hvor Cordulus kan være nødsaget til at afbryde Kundens adgang til Målestationernes data på grund af opdateringer, som er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undgå andre tab eller skader.

11.7 Planlagte afbrydelser, herunder vedligeholdelse og opdateringer vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 00.00 – 04.00 CET. Ved afbrydelser uden for dette tidsrum tilstræber Cordulus at give forudgående besked herom med mindst 24 timer varsel.

11.8 I Den Sekundære Sæson tilstræber Cordulus, at en af Kunden identificeret og anmeldt fejl er udbedret senest ved begyndelsen af Den Primære Sæson, forudsat at fejlen er anmeldt af Kunden senest 4 dage inden udløbet af Den Sekundære Sæson.

11.9 Løsningen er afhængig af forbindelse til tredjeparts netværk. Cordulus fraskriver sig ethvert ansvar for disse eksterne netværk, der suverænt opereres og vedligeholdes af tredjepart. Der kan derfor forekomme nedetid og uregelmæssigheder, som Cordulus ikke har nogen mulighed for at påvirke.

11.10 Cordulus gør opmærksom på, at ovenstående servicemål ikke gælder i de tilfælde, hvor der opstår fejl på Målestationerne som følge af begivenheder, der ligger uden for Corduluss kontrol. Sådanne begivenheder kan eksempelvis være hærværk, nedbrud på mobilnettet, naturkatastrofer, oversvømmelser, tilgængelighed af leverandører til afspærring af veje eller cyberangreb.

12. Risiko

12.1 Kunden bærer risikoen for Målestationernes placering, og Kunden må selv forestå undersøgelser af, at Målestationerne placeres hensigtsmæssigt under hensyn til blandt andet trafiksikkerheden og eventuelle lovkrav. At Cordulus har godkendt lokaliteten for Målestationerne medfører således ikke, at Cordulus kan pålægges ansvar, hvis Målestationerne senere skulle vise sig ikke at være opsat lovmæssigt eller hensigtsmæssigt.

12.2 Kunden bærer risikoen for hændelige skader på Målestationerne, som eksempelvis hærværk, tyveri, påkørsel eller trafikuheld. Kunden vil også bære risikoen for, at udstyret beskadiges som følge af vejarbejde på eller langs vejen. Det kan eksempelvis være hvis kabler, ødelægges eller hvis sensorer asfalteres. Corduluss accessoriske forpligtelse til at udbedre fejl ved Målestationerne, jf. Handelsbetingelsernes pkt. 3 strækker sig ikke til sådanne skader. Kunden må betale for udbedring af sådanne skader.

13. Ansvar

13.1 Cordulus tilstræber, at data, der leveres til Kunden, er så nøjagtige som muligt. Cordulus kan dog ikke garantere, at dataene altid har en nøjagtighed på 100 %, da der kan forekomme afvigelser.

13.2 Kunden bærer ansvaret for de handlinger, Kunden foretager og iværksætter på baggrund af de indsamlede data – også i tilfælde hvor tabet skyldes, at de indsamlede data ikke er retvisende. Cordulus fraskriver sig således ethvert ansvar i sådanne situationer.

13.3 Cordulus fraskriver sig derudover ethvert ansvar for brug af Målestationerne, herunder for driftstab, produktionstab, følgeskader eller andre tilsvarende tab samt indirekte tab. Cordulus fraskriver sig også ansvar for tab af data eller andre tab, som Kunden lider ved brug af de indsamlede data.

13.4 Cordulus fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der følger af, at de indsamlede data anvendes som evidens i ansvars- og forsikringssager.

13.5 Cordulus fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader, der påføres Kundens udstyr, som installeres i Målestationerne. Dette kan eksempelvis være kameraudstyr eller trafiktællere.

13.6 Hvor Cordulus findes ansvarlig for en Kundes tab, vil erstatningsopgørelsen ikke kunne overstige et beløb svarende til Kundens abonnementsbetalinger til Cordulus i en periode på 12 måneder forud for den ansvarspådragende begivenheds indtræden.

13.7 Cordulus vil ikke være ansvarlig for forhold, der ligger uden for Corduluss kontrol, og som ikke kunne være taget i betragtning ved aftalens indgåelse (force majeure). Sådanne omstændigheder kan eksempelvis være krig, naturkatastrofer, strejke, lockout, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, pandemier, eksportforbud eller lignende, som medfører, at Cordulus hindres i at levere i overensstemmelse med den indgåede aftale.

14. Misligholdelse

14.1 Ved en parts væsentlige misligholdelse eller forventede væsentlige misligholdelse er den misligholdende part forpligtet til straks at underrette den anden part om misligholdelsen og årsagen hertil, herunder hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet og med hvilke vilkår. Den ikke-misligholdende part er berettiget til med et varsel på 14 dage at ophæve abonnementet, forudsat at misligholdelsen forinden ikke er afhjulpet fuldt ud. Kundes manglende betaling betragtes som væsentlig misligholdelse, som medfører øjeblikkelig ophævelse uden varsel.

14.2 Ophæves aftalen af Kunden i tilfælde af at Cordulus væsentlig misligholder aftalen, er Kunden berettiget til at modtage en forholdsmæssig andel af forudbetalt abonnement tilbagebetalt, og ophæves aftalen af Cordulus, er Kunden forpligtet til at betale abonnementet, indtil det tidspunkt det kunne være opsagt af Kunden jf. pkt. 15.

15. Løbende abonnement og opsigelse

15.1 Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges. En abonnementsperiode er 12 måneder, medmindre andet aftales. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter mv.) kan ikke forlænges - ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til fuld pris.

15.2 Hvert part kan opsige aftalen til udløbet af den igangværende abonnementsperiode, dog senest 30 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelsen har virkning fra den næstkommende abonnementsperiode, såfremt opsigelsen er modtaget af Cordulus senest 30 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

15.3 Opsigelse skal ske skriftligt enten via brev eller e-mail.

15.4
Ved tilkøb af Lufft Vejsensor vil aftalen ikke kunne opsiges af Kunden de første fire år efter tilkøbet. Herefter gælder den opsigelsesadgang, som reguleret i pkt. 15.3.

16. Ændring af aftalen

16.1 Cordulus forbeholder sig ret til at regulere abonnements- og aftalebetingelser med ikrafttrædelse over for den enkelte Kunde ved næstkommende abonnementsperiode.

17. Tavshedspligt

17.1 Cordulus har tavshedspligt vedrørende alle informationer om Kunden, medmindre den pågældende information er offentlig tilgængelig eller Cordulus er forpligtet til at videregive informationen i medfør af lovgivning eller efter pålæg fra en domstol.

18. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

18.1 Cordulus kan uden forudgående samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne til tredjemand.

18.2 Kunden kan ikke overdrage sit abonnement og/eller sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne til tredjemand.

19. Behandling af personoplysninger og kundedata

19.1 Cordulus behandler personoplysninger ved køb af Løsningen og behandlingen sker i henhold til den gældende persondatapolitik, som kan findes på www.Cordulus.com/road/persondatapolitik/.

19.2 Cordulus er til enhver tid berettiget til at anvende Kundens data med henblik på forbedring af Løsningen samt analyse- og statistikformål. Cordulus er derfor også berettiget til at sælge anonymiserede statistikker og data til tredjemand.

19.3 Cordulus vil også være berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med drift, udvikling eller opdatering af Applikationen, herunder til opbevaring af Kundens data.

20. Forpligtelser ved aftalens ophør

20.1 Ved aftalens ophør – uanset årsag – er Kunden forpligtet til at sikre, at Målestationerne fysisk og retligt kan nedtages af Cordulus.

20.2 Cordulus er berettiget til at nedtage Målestationerne på Kundens regning.

20.3 Efter udtrykkelig aftale med Cordulus, kan Kunden for egen risiko og regning selv afmontere og returnere Målestationerne samt al tilhørende udstyr til Cordulus. Såfremt Målestationen ikke er modtaget i ubeskadiget stand hos Cordulus senest tre uger efter ophør, eller Kunden ikke inden samme frist har anmodet Cordulus om at afmontere og hente Målestationen på Kundens regning, vil Kunden blive faktureret for den pågældende Målestation til de hos Cordulus til enhver tid gældende priser for Målestationen.

21. Lovvalg og værneting

21.1 Kontrakten er undergivet dansk ret.

21.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende Cordulus vejrmålingssystemer, som måtte opstå imellem Cordulus og Kunden skal søges løst ved forhandling mellem parterne.

21.3 Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling, skal tvisten afgøres ved Retten i Aarhus.